Luffabomarkerna

Den här beskrivningen av trakten runt Luffabohöjden är hämtad från ” Tivedens hjärta  1924, Tjörne  s 54″
1924 var det enligt författaren stor skog där. – Hur ser det ut där idag 100 år senare.

Luffabohöjden
Sitt egendomliga namn har den efter en person benämnd Luffen, som med de sina kom till dessa nejder, där de byggde sig en stuga samt livnärde sig av fiske och varjehanda andra expeditioner.  Av stugan finnes inte kvar, men markerna däromkring kallas sedan den tiden Luffabomarkerna.  De genomdrages av en trång och sumpig dalgång, som folk döpt till det betecknande namnet Fuleshål, och som med början i den lilla Österbytärn fortsätter ut till Huvudsjön. Själva Luffabohöjden är på grund av sitt fordom fria läge med god utsikt en gammal triangelpunkt. Stenarna, på vilken utsiktstornet hade sin plats, ligga ännu kvar i form av en triangel. Med kikare lär man då från denna plats ha kunnat se ”hur bajonetterna på gevären blixtrade i solen, när beväringen exercerade på Sannahed.” Numera ser man just ingenting, ty den omgivande barrskogen når högt över bergknallen i fråga. Men denna präktiga skog har ej behövt lång tid för sin uppväxt, ty de leva som vore med om att avverka dess föregångare till kolved. Då var det ej som nu, att man endast gallrade för kolningen, utan man tog med rubb och stubb. Allt arbete med avverkningen av skogen resningen av milan och själva kolningen och kolets framkörande fingo bönderna göra för så gott som ingenting, men till gengäld hade de rätt att svedja den kalhuggna marken och så fallråg å den samma. Denna fallråg var en god hjälp till hushållet i en tid, då åkerlapparna hemma vid gårdarna voro ytterligt små.  Och någon vidare tid för utvidgning av dessa blev ej övrig, sedan alla körslor för brukets räkning voro fullgjorda. Milorna lågo ej vid den tiden så som nu spridda här och var i skogarna utan hela godset budades samman till en trakt, i vilken som förut nämnts kalhöggs, och så fick man i omedelbar närhet av varandra 11-12 milor. Då hade kolaren det ej så ensamt som nu vid sin enformiga vakttjänst.